graecism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graecism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graecism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graecism.

Từ điển Anh Việt

  • graecism

    * danh từ

    từ ngữ đặc Hy lạp

    tinh thần, phong cách Hy lạp