gradology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradology.

Từ điển Anh Việt

  • gradology

    * danh từ

    tăng sản học (côn trùng)