goutiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goutiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goutiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goutiness.

Từ điển Anh Việt

  • goutiness

    /gautinis/

    * danh từ

    tình trạng mắc bệnh gút