goods-in-process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goods-in-process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goods-in-process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goods-in-process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goods-in-process

    * kinh tế

    hàng đang chế tạo