gonocalyx nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gonocalyx nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gonocalyx giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gonocalyx.

Từ điển Anh Việt

  • gonocalyx

    * danh từ

    (thực vật) đài thể sinh sản