gonadal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gonadal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gonadal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gonadal.

Từ điển Anh Việt

  • gonadal

    Cách viết khác : gonadic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gonadal

    of or relating to the gonads

    gonadal hormones