gold-bonded diode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gold-bonded diode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gold-bonded diode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gold-bonded diode.

Từ điển Anh Việt

  • gold-bonded diode

    (Tech) đèn hai cực đầu nối bằng vàng