gobelin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobelin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobelin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobelin.

Từ điển Anh Việt

  • gobelin

    * danh từ

    thảm Goblanh (Pari)

    * danh từ

    thảm Goblanh (Pari)