goats' milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goats' milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goats' milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goats' milk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goats' milk

    the milk of a goat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).