go-side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • go-side

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đầu lọt (calip)