go-show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go-show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go-show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go-show.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • go-show

    * kinh tế

    lãn công