gluten-free diet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gluten-free diet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gluten-free diet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gluten-free diet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gluten-free diet

    diet prescribed to treat celiac disease; eliminates such foods as wheat and rye and oats and beans and cabbage and turnips and cucumbers that are rich in gluten

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).