glowworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glowworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glowworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glowworm.

Từ điển Anh Việt

  • glowworm

    * danh từ

    (động vật học) con đom đóm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glowworm

    the luminous larva or wingless grub-like female of a firefly