glissader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glissader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glissader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glissader.

Từ điển Anh Việt

  • glissader

    * danh từ

    người lướt