glissade, sliding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glissade, sliding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glissade, sliding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glissade, sliding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glissade, sliding

    * kỹ thuật

    trượt