gliadin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gliadin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gliadin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gliadin.

Từ điển Anh Việt

  • gliadin

    * danh từ

    cũng gliadine

    gliadin