glendower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glendower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glendower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glendower.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glendower

    Welsh chieftain who led a revolt against Henry IV's rule in Wales (1359-1416)

    Synonyms: Owen Glendower

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).