glant-cell tumor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glant-cell tumor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glant-cell tumor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glant-cell tumor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glant-cell tumor

    * kỹ thuật

    y học:

    u tế bào khổng