glabious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glabious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glabious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glabious.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glabious

    * kỹ thuật

    y học:

    nhẵn, không có râu, không có lông