gin-blok nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gin-blok nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gin-blok giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gin-blok.

Từ điển Anh Việt

  • gin-blok

    * danh từ

    trục puli; palăng