gilgamesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gilgamesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gilgamesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gilgamesh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gilgamesh

    a legendary Sumerian king who was the hero of an epic collection of mythic stories

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).