gigantostraca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigantostraca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigantostraca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigantostraca.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gigantostraca

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gigantotraca