gigantically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigantically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigantically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigantically.

Từ điển Anh Việt

  • gigantically

    * phó từ

    vô cùng, cực kỳ