gigantesque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigantesque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigantesque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigantesque.

Từ điển Anh Việt

  • gigantesque

    /,dʤaigæn'tesk/

    * tính từ

    khổng l