giga-instructions per second (gips) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giga-instructions per second (gips) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giga-instructions per second (gips) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giga-instructions per second (gips).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giga-instructions per second (gips)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    một tỷ lệ trong một giây