gift-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gift-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gift-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gift-book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gift-book

    * kinh tế

    sách biếu