giant's kettle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant's kettle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant's kettle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant's kettle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant's kettle

    * kỹ thuật

    lòng chảo khổng lồ

    hóa học & vật liệu:

    thùng đựng quặng lớn