gerbillus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerbillus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerbillus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerbillus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerbillus

    type genus of the Gerbillinae: typical gerbils

    Synonyms: genus Gerbillus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).