geotextile fabric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geotextile fabric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geotextile fabric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geotextile fabric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geotextile fabric

    * kỹ thuật

    vải địa kỹ thuật