geophilus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geophilus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geophilus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geophilus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geophilus

    type genus of the Geophilidae: a cosmopolitan genus of centipedes sometimes called earwigs

    Synonyms: genus Geophilus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).