geonomics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geonomics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geonomics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geonomics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geonomics

    * kinh tế

    địa lý học kinh tế