geognosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geognosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geognosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geognosis.

Từ điển Anh Việt

  • geognosis

    * danh từ

    xem geognosy