geogeny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geogeny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geogeny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geogeny.

Từ điển Anh Việt

  • geogeny

    * danh từ

    khoa nguồn gốc địa cầu