geoduck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geoduck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geoduck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geoduck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geoduck

    a large edible clam found burrowing deeply in sandy mud along the Pacific coast of North America; weighs up to six pounds; has siphons that can extend to several feet and cannot be withdrawn into the shell

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).