geocentre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geocentre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geocentre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geocentre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geocentre

    * kỹ thuật

    địa tâm