geobios nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geobios nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geobios giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geobios.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geobios

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    địa sinh học