gents' outfitters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gents' outfitters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gents' outfitters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gents' outfitters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gents' outfitters

    * kinh tế

    cửa hàng y phục đàn ông