genoise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genoise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genoise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genoise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genoise

    rich and delicate Italian sponge cake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).