generic-document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generic-document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generic-document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generic-document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generic-document

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tài liệu chung