generanting curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generanting curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generanting curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generanting curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generanting curve

    * kỹ thuật

    đường sinh