gemsbuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gemsbuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gemsbuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gemsbuck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gemsbuck

    Similar:

    gemsbok: large South African oryx with a broad black band along its flanks

    Synonyms: Oryx gazella

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).