gemmoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gemmoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gemmoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gemmoid.

Từ điển Anh Việt

  • gemmoid

    * tính từ

    dạng chồi