gay-lussac's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gay-lussac's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gay-lussac's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gay-lussac's law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gay-lussac's law

    (physics) the density of an ideal gas at constant pressure varies inversely with the temperature

    Synonyms: Charles's law, law of volumes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).