gause line pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gause line pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gause line pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gause line pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gause line pillar

    * kỹ thuật

    thủy chí