gastrotrachelotomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastrotrachelotomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastrotrachelotomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastrotrachelotomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastrotrachelotomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật Cesar đường bụng mở cổ tử cung