gastrohysterectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastrohysterectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastrohysterectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastrohysterectomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastrohysterectomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật cắt bỏ tử cung đường bụng