gastroenterostomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastroenterostomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastroenterostomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastroenterostomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastroenterostomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật nối vị tràng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gastroenterostomy

    surgical creation of an opening between the stomach wall and the small intestines; performed when the normal opening has been eliminated