gastroenterology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastroenterology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastroenterology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastroenterology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastroenterology

    * kỹ thuật

    y học:

    vị tràng học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gastroenterology

    the branch of medicine that studies the gastrointestinal tract and its diseases