gastroduodenostomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastroduodenostomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastroduodenostomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastroduodenostomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastroduodenostomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật nối dạ dày - tá tràng