gastr- (gastro-) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gastr- (gastro-) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gastr- (gastro-) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gastr- (gastro-).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gastr- (gastro-)

    * kỹ thuật

    y học:

    tiền tố chỉ dạ dày